031 239 524 info@scpi.si

Izobraževanja

V okviru projekta Strokovni center za podporo inkluziji nudimo izvajanje brezplačnih predavanj, seminarjev in delavnic, ki jih izvajajo kompetentni strokovnjaki. Za dogovor o izvedbi nam pošljite sporočilo na info@scpi.si ali nas pokličite na 031 239 524. Dogovorili se bomo za kraj in način izvedbe, število udeležencev in odgovorili na vaša vprašanja.

Za podrobni opis vsake oblike izobraževanja kliknite na njegov naslov.

 

Predavanja in delavnice za strokovne delavce

Poučevanje in učenje

Avtorski didaktični pripomočki po meri učenca

Predavatelj: Damjan Kojzek, prof. def.

Trajanje: skupaj 2 pedagoški uri – predavanje 1 ura, delavnice 1 ura

Vsebina: Zaradi bogate ponudbe didaktičnih pripomočkov je danes težko izbrati takega, ki bi ustrezal specifičnim potrebam posameznega učenca. Zato je pristop »naredi sam« (DIY – do it yourself) marsikdaj prava rešitev. Skozi predavanje z delavnico predavatelj predstavi svoje avtorske didaktične pripomočke, proces izdelave, njihovo namembnost in konkretno uporabo. Pripomočki so tridimenzionalni in večinoma izdelani iz lesa, umetnih mas in tekstila. Prilagojeni so specifičnim potrebam otrok in pomagajo pri osvajanju določenih veščin in znanj ali pridobivanju izkušenj.

Cilj: Udeleženci spoznajo prilagojene didaktične pripomočke, njihovo uporabo in namembnost, se preizkusijo v praktični rabi le-teh ter razvijajo lastne ideje.

Prilagajanje in prikaz modifikacij ekipnih športov v posebnem programu

Predavatelj: Damjan Kojzek, prof. def.

Trajanje: skupaj 3 pedagoške ure – predavanje 1 ura, delavnice oziroma praktični prikaz 2 uri

Vsebina: Timski športi so najbolj množično gledani športni dogodki na svetu in skoraj ni otroka, ki ne bi želel sodelovati v igri nogometa, košarke, med dvema ognjema idr. Nemalokrat se zgodi, da je v oddelku premalo učencev za oblikovanje dveh ekip, ali pa imamo v ekipi enega ali dva posameznika, ki sta tako dominantna, da ostali kmalu postanejo samo nemi opazovalci igre. Vsi sodelujoči se morajo držati tudi pravil in upoštevati linije, ki označujejo rob igrišča. Predavanje z delavnico in predstavitvami je namenjeno spoznavanju modifikacij in prilagoditev posameznih elementov igre, pravil in pogojev. Prikazane bodo: odbojka, hokej v kletki, baseball, rokomet, igra med dvema ognjema in košarka.

Cilj: Udeleženci spoznavajo in se preizkusijo v različnih prilagoditvah iger z namenom, da prilagodimo igro tako, da lahko v njej sodelujejo vsi učenci.

Diferenciacija pri pouku in prilagoditve za učence s posebnimi potrebami

Predavateljica: Mojca Klug, prof. def.

Trajanje: 4 pedagoške ure – predavanje z delavnico

Vsebina: Z enim ali dvema bi še šlo, z dvajsetimi in več učenci v razredu, ki imajo različne osebnostne lastnosti, želje, predznanje, motivacijo, domače razmere, fizične značilnosti in sposobnosti, pa se vse skupaj zdi skoraj nemogoče. Potem so tu še učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posamezne prilagoditve. Med samim procesom pridobivanja in utrjevanja znanja lahko učencem nudimo vrsto najrazličnejših prilagoditev, ki bodo precej bolj učinkovite, kot je zgolj prilagojeno preverjanje in ocenjevanje.

Cilj: Udeleženci dobijo praktične predloge za diferenciacijo in spoznajo izhodišča in ideje o tem, kako prilagajamo pouk, metode in pripomočke, pa za to ne porabimo bistveno več časa in energije.

Brezplačna orodja za računalniško podporo učiteljem pri pripravi gradiv

Predavatelj: mag. Gregor Skumavc, prof. def.

Trajanje: do 4 pedagoške ure – vodene delavnice

Vsebina: Na delavnicah bodo predstavljene aktualne aplikacije in programi (po dogovoru glede na potrebe in želje slušateljev), ki omogočajo strokovnemu delavcu pripravo nazornejših in konkretnejših učnih gradiv, ki so za učenca s posebnimi potrebami velikokrat manj primerna in ne upoštevajo njegovega/njenega načina sprejemanja snovi. Predstavljena bodo orodja za pripravo miselnih vzorcev, shematskih prikazov, skupinskega urejanja ….

Cilj: Udeleženci spoznavajo nova enostavna in brezplačna orodja in praktično preizkušajo predstavljena orodja za prilagajanje učnih gradiv.

Podporne IKT rešitve za učence z učnimi težavami

Predavatelj: mag. Gregor Skumavc, prof. def.

Trajanje: 3 pedagoške ure – uvodno predavanje in delavnice

Vsebina: Metakognitivne spretnosti so nujne za uspešno organizacijo in učenje posameznika. Pri tem si učenci lahko pomagajo s preprostimi IKT orodji, ki podprejo in krepijo strategije metakognicije. Predstavljena bo metoda intervalnega ponavljanja, ki je lahko podpora učenju snovi »na pamet« – vsebin, ki jih morajo učenci avtomatizirati (npr. poštevanko, nepravilne glagole pri tujem jeziku ipd.). Strokovni delavci bodo spoznali orodje za računalniško podprto intervalno ponavljanje in možnosti pomoči učencu s pomočjo omenjene metode.

Cilj: Udeleženci spoznajo uporabo orodja in pripravijo kratko vsebino, ki jih učenec prejme in uporablja kot učno snov.

Instrument za spremljanje vključenosti učenca v vzgojno izobraževalni proces

Predavateljica: mag. Marjeta Šmid, prof. def.

Trajanje: skupaj 3 pedagoške ure: seznanjanje z instrumentom 1 ura, praktična spremljava pouka 1 ura in analiza 1 ura.

Vsebina: Profesionalna odgovornost strokovnih delavcev ni usmerjena zgolj na izboljševanje dosežkov učencev ali na spremljanje, katerim pravilnikom smo zadostili. Enako pomembna je zastopanje socialne in ekonomske pravičnosti za vse učence. Predstavljen bo instrument, ki ga lahko uporabljamo za spremljanje uspešnosti vključevanja vseh učencev pri pouku, v šoli in delno tudi izven nje. Izdelan je s pomočjo koncepta pripoznanja, katerega prednost je v tem, da pokriva ekonomsko, kulturno in politično področje. Prednost instrumenta je tudi v tem, da ga lahko uporablja učitelj sam ali pa “prijateljski” kolega ali zaradi triangulacije. Na osnovi pridobljenih informacij strokovni delavci načrtujejo, kaj bi glede na izkušnje in potrebe učencev v danem trenutku kazalo razvijati, ne glede na to ali potrebe izhajajo iz različnih sposobnosti/zmožnosti, jezika ali kulture.

Cilj: Udeleženci se seznanijo in uporabijo instrument za spremljanje celostne vključenosti učenca v vzgojno izobraževalni proces ter na osnovi analize načrtujejo delo.

Za vrtce in prvo triletje osnovne šole

Predstavitev dela v OŠ PS vzgojiteljicam, delavnice za predšolske otroke

Predavateljici: Irena Marinkovič, dipl. delo. terap., Darija Zupan prof. def.

Trajanje: 2 pedagoški uri – delavnica s predavanjem

Vsebina: Vzgojiteljici se skupaj s svojo skupino otrok udeležita pripravljenih delavnic v Sobi sedmih čutov (senzorika, fina motorika, soročne aktivnosti, groba motorika, ravnotežje, kognitivni razvoj itd.). Po delavnicah sledi presenečenje za otroke in pogovor ter ogled šole in pouka za vzgojiteljici.

Cilj: Odrasli udeleženci bodo dobili vpogled v delo in programe na OŠ s prilagojenim programom ter odkrili pomembnost pravočasne vključitve otroka v zanj primeren vzgojno – izobraževalni program, najmlajši pa bodo pridobili nove veščine in se zabavali v delavnicah.

Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

Predavateljica: Darija Zupan, prof. def.

Trajanje: 2 pedagoški uri – predavanje

Vsebina: Predstavitev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami v luči dobre prakse in v luči novega zakona o zgodnji obravnavi. Predstavitev posameznih posebnih potreb otrok.

Cilj: Udeleženci dobijo vpogled v zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami v vrtcu (od prepoznavanja do vključitve v ustrezen program), odkrijejo posamezne posebne potrebe otrok in pomembnost pravočasne vključitve otroka v zanj primeren vzgojno – izobraževalni program.

Razvojne značilnosti in senzorna integracija ter vaje za spodbujanje celostnega razvoja otroka

Predavateljici: Tonka Klemenčič, prof. def., Anja Kožuh, prof. def.

Trajanje: skupaj 4 pedagoške ure – predavanje 2 uri, delavnice 2 uri

Vsebina: Predavateljici bosta predstavili splošne zakonitosti senzoričnega razvoja predšolskega otroka in prepoznavanje otrok s težavami. Udeleženci bodo izvedeli, kako glede na individualne potrebe posameznega otroka načrtovati konkretne naloge in dejavnosti za optimizacijo razvoja. Na delavnicah bo predstavljeno učenje veščin preko različnih senzornih poti (vizualno, slušno, tipno, vestibularno-proprioceptivi sistem) in nabor veščin, ki jih otrok potrebuje za vstop v šolo (ustrezna drža pisala, škarjic, poslušanje navodil, pozornost in koncentracija).

Cilj: Udeleženci spoznajo, kako z izvajanjem konkretnih vaj in nalog pripomorejo k optimalnemu senzoričnemu in motoričnemu razvoju otroka.

Sklop predavanj za podporo vzgojiteljem in učiteljem pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Populacija otrok v vrtcih in osnovnih šolah je vedno bolj heterogena. Učitelji in vzgojitelji se pri delu s skupinami srečujejo z otroki, ki imajo zelo različne lastnosti in potrebe. S trendom inkluzivnega izobraževanja pogosto naletijo na dilemo, kdaj otrokove značilnosti in potrebe tako odstopajo, da otrok potrebuje strokovno obravnavo, vključitev v drug program ali vključitev v specialno ustanovo.

Sklop predavanj še posebej priporočamo vsem, ki za izgradnjo svojih stališč do otrok s posebnimi potrebami potrebujete dodatne informacije s strani strokovnih delavcev, ki imajo veliko izkušenj pri neposrednem delu z učenci s posebnimi potrebami. Izvedeli boste, kako te otroke prepoznati, kako z njimi delati in pomagati družini oz. kam jo napotiti, da bo deležna ustrezne podpore in pomoči.

Vsak sklop se lahko izpelje tudi samostojno. 

Uvodno predavanje: Prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami, podpora in pomoč otroku in družini ter usmerjanje

Predavateljice: Tonka Klemenčič, prof. def., Anja Kožuh, prof. spec. in reh. ped., prof. def., Marija Marenk, prof. def., Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped., Irena Prašnikar, uni. dipl. soc. kult. in ped.

Trajanje: skupaj 3 pedagoške ure

Predavanje vsebuje strnjeno predstavitev problematike otrok s posebnimi potrebami, od prepoznavanja, dela s starši, nudenja pomoči otroku in družini do usmerjanja v primerne oblike obravnav ali ustanov ter nadaljnje šolanje in zaposlitev. Predavanje je uvod v nadaljnje tri dele, lahko pa ga izvedemo kot samostojno predavanje.

Cilj: Udeleženci izvedo, kako prepoznamo otroke s posebnimi potrebami in dobijo osnovne informacije o delu z njimi in njihovimi družinami.

1. del sklopa: Razvojne značilnosti, prepoznavanje in senzorna integracija

Predavateljici: Tonka Klemenčič, prof. def., Anja Kožuh, prof. spec. in reh. ped.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Da bi vzgojitelji in učitelji lažje prepoznali otroke, ki potrebujejo posebno obravnavo in skrb, je prvi del predavanja namenjen pregledu razvojnih značilnosti in senzoričnih zakonitosti otrok v posameznih obdobjih. Slušatelji bodo izvedeli, na katere značilnosti otrok s posebnimi potrebami naj bodo pozorni, da bodo čimbolj zgodaj zaznali in prepoznali težave, primanjkljaje in posebnosti v otrokovem razvoju ter pravočasno in ustrezno ukrepali oziroma napotili starše in otroka k ustreznemu strokovnjaku.

Cilj: Udeleženci spoznajo razvoj otroka v posameznih obdobjih, senzorične zakonitosti, značilnosti in odstopanja ter prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami.

2. del sklopa: Delo s starši

Predavateljica: Marija Marenk, prof. def., spec. sistemske družinske terapije

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Ko starši izvejo, da ima njihov otrok primanjkljaje, skoraj vedno najprej odreagirajo z odporom. Zato je treba vedeti, da je delo s starši zaznanega otroka s posebnimi potrebami dolgotrajen proces. Drugi del je namenjen spoznavanju stisk, ki jih starši ob tem doživljajo. Slušatelji bodo izvedeli, kaj lahko storijo, če starši niso sodelovalni in se ne morejo sprijazniti s tem, da je njihov otrok drugačen in da določenih stvari ne zmore opraviti tako, kot njegovi vrstniki.

Cilj: Udeleženci spoznajo, kaj starši doživljajo, ko spoznajo, da imajo otroka s posebnimi potrebami, kako se z njimi o tej temi pogovarjamo in zakaj je to pomembno.

3. del sklopa: Usmerjanje v ustrezne obravnave in programe, nadaljnje možnosti izobraževanja in zaposlitve

Predavateljici: Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped., Irena Prašnikar, uni. dipl. soc. kult. in ped.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Ko dosežemo soglasnost staršev, se začne vključevanje v strokovne obravnave in postopek usmerjanja. Udeleženci bodo izvedeli, kakšne so možnosti in oblike strokovne obravnave, kako poteka postopek usmerjanja in kakšne so možnosti usmeritve (predstavitev različnih oblik pomoči, programov in institucij) ter kako lahko v prehodnem obdobju pomagajo otroku in njegovi družini. Tudi če otrok ne bo obiskoval večinskega programa vzgoje in izobraževanja, to ne pomeni, da bo zaradi tega kasneje prikrajšan za možnosti in priložnosti. Kaj prinaša usmeritev v druge programe in kakšne so možnosti nadaljnjega šolanja in zaposlitve, bo vsebina, ki bo premagala tabuje, da so poti za otroke s posebnimi potrebami z morebitnim prešolanjem, zaprte.

Cilj: Udeleženci spoznajo možnosti strokovne obravnave otrok s posebnimi potrebami, postopek usmerjanja in nadaljnje možnosti izobraževanja in zaposlitve.

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami in duševno zdravje

Koncept dela MSU – Mesečno spremljanje učenca

Predavateljica: Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped., edukant Gestalt izkustvene družinske terapije

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Koncept dela MSU – Mesečno spremljanje učenca je način dela z učencem in njegovo družino, ki smo ga na OŠ Jela Janežiča oblikovali skozi nekajletno prakso. V ospredju je učenec, ki za svoj celostni napredek potrebuje dodatno podporo in usmerjanje ter razumevanje specifičnega odzivanja v odnosu do sebe, do šolskega dela in v socialnih interakcijah. Neustrezen način odzivanj ali vedenja učenca namreč pomembno zavira njegov napredek na ključnih področjih razvoja in učenja. V proces dela z učencem se zato vključijo tudi starši, ki se jih skuša opolnomočiti skozi pogovor in svetovanje. Zavezništvo oziroma sodelovanje šole in staršev zagotavlja večji uspeh, saj otrok začuti, da so šola in starši enotni glede zaznavanja težav in pričakovanih sprememb. Vključen je tudi učenec, ki aktivno sodeluje na zadnjem delu srečanja. S tem dobi priložnost, da izrazi svoj pogled in razloge za težave, ob ustrezni spodbudi pa lažje sprejme odgovornost za ravnanja in posledice ter uvidi potrebo po lastnem vložku in prispevku za napredek oziroma preseganje težav.

Cilj: Udeleženci spoznajo koncept dela MSU, namen in smiselnost pristopa. V okviru delavnice udeleženci izdelajo načrt za izpeljavo mesečnega spremljanja za konkreten primer.

Zdrava samopodoba otrok s posebnimi potrebami in inkluzija

Predavateljica: Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped., edukant Gestalt izkustvene družinske terapije

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Predavateljica predstavi pomen zdrave samopodobe za duševno zdravje in ugoden celosten razvoj ter se sprašuje o inkluziji ter usmerjanju v osnovno šolo s prilagojenim programom. Na konkretnih izjavah otrok, ki so bili usmerjeni na OŠ s prilagojenim programom, prikaže pomen neuspeha, primerjave z vrstniki in odnosa odraslih do otrok s posebnimi potrebami. Na osnovnih šolah s prilagojenim programom se zelo pogosto srečujemo s posledicami, ki jih na otroku pusti vztrajanje v zanj neustreznem vzgojno – izobraževalnem programu. Strokovni delavec, ki sam ni dovolj prepričan v pravilnost odločitve za preusmeritev otroka na OŠPP, težko svetuje staršem, ki so v dvomih.

Predavanje je namenjeno tako strokovnim delavcem kot staršem, da uvidijo pomen pravočasnega prešolanja in se hkrati znebijo strahov v zvezi s prihodnostjo svojega otroka.

Cilj: Udeleženci spoznajo pomen zdrave samopodobe za duševno zdravje in ugoden celosten razvoj, pomembnost presoje, do kdaj je inkluzija otroka v redni osnovni šoli še smiselna oz. kdaj je potrebna vključitve v zanj primeren vzgojno – izobraževalni program ter prednosti pravočasne preusmeritve in posledice predolgega vztrajanja v neustreznem programu.

Za družine in strokovne delavce

Pomoč pri učenju

Kako lahko starši pomagajo otroku pri razvijanju šolskih in drugih veščin

Predavateljici: Tonka Klemenčič, prof. def. in Anja Kožuh, prof. spec. in reh. ped.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Učitelji pri podajanju učnih vsebin ali razvijanju drugih veščin za razvijanje samostojnosti uporabljamo in iščemo načine, ki so najbolj optimalni za otrokov razvoj. Pomembno je, da na podoben način delate tudi doma, da otroci niso zmedeni zaradi različnih pristopov. Na predavanju bova predstavili strategije, metode in oblike dela za razvijanje matematičnih, jezikovnih in praktičnih veščin. Predstavili bova tudi pripomočke, ki jih uporabljamo pri pouku in lajšajo otrokovo delo.

Predavanje je namenjeno staršem predšolskih otrok in otrok prve triade osnovne šole.

Cilj: Udeleženci spoznajo pomen celostnega razvoja otroka in strategije, metode ter oblike dela za razvijanje matematičnih, jezikovnih in praktičnih veščin. 

Kako lahko starši pomagajo otroku pri učenju in delu za šolo

 Predavateljica: Mojca Klug, prof. def.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Nekatere spretnosti in veščine so za šolsko delo in življenje zelo pomembne. Za branje, pisanje in računanje je pomembno sprotno delo in starši lahko pri tem pomagamo svojemu otroku. Ker so otroci nevešči samostojnega učenja, starši pa tudi nimamo potrebnega znanja, bodo nasveti, kako jim pri tem lahko pomagamo, zagotovo dobrodošli. Delo za šolo pomembno vpliva tudi k razvijanju delovnih navad in odnosa do znanja, učiteljev, šole in življenja nasploh.

Cilj: Udeleženci spoznajo, kako pomemben je njihov odnos do šole in učenja, in da lahko veliko pripomorejo k oblikovanju otrokovih delovnih in učnih navad. Hkrati pa bodo podani predlogi, kako naj se s to pomembno nalogo soočijo. 

Vzgoja

Vzgoja za samostojnost v predšolskem obdobju

Predavateljici: Irena Marinkovič, dipl. delo. terap., Darija Zupan, prof. def.

Trajanje: 2 pedagoški uri – predavanje z delavnico

Vsebina: Skozi predavanje in delavnico vas bosta specialna pedagoginja in delovna terapevtka popeljali v svet predšolskih otrok in vam razložili, zakaj je npr. pomembno vztrajati pri tem, da otrok pospravi igrače za seboj in kako upornega otroka pripravite do tega, da se sam obuje. Ali navajanje na samostojnost vpliva na otrokovo pripravljenost za šolsko delo in če, kako? Prikazali vam bova, kako preko usmerjene igre uriti spretnosti, ki jih bo otrok potreboval pri navajanju na samostojnost v vsakdanjem življenju.

Cilj: Udeleženci spoznajo pomen navajanja predšolskega otroka na samostojnost za celosten in uravnotežen razvoj otroka ter dobro predpripravo na šolsko delo.

Otrok in delovne navade, usposabljanje za samostojnost

Predavateljica: Marija Marenk, prof.def.; spec. sistemske družinske terapije

Trajanje: 2 – 4 pedagoške ure

Vsebina: Delovne navade so obratno sorazmerne otrokovi razvajenosti. Več razvajanja in pozornosti pomeni manj delovnih navad, pa tudi več depresij in malodušja pri otroku. Otrok lahko najkasneje po vstopu v osnovno šolo pokaže svoje spoštovanje in ljubezen z dejanji in ne le besedami, oz. s tem, da spoštuje besede in voljo staršev. Pretirano varovanje (naj gre v šolo, trgovino, na trening, čez cesto,… sam) naj doživi izkušnjo sam, sicer jo bo v pretirani obliki kasneje.

Cilj: Udeleženci spoznavajo vpliv delovnih navad na življenje otroka v družini, šoli in drugih okoljih.

Vloga in vpliv družine na otrokov razvoj ter postavljanje zdravih meja

Predavateljica: Marija Marenk, prof.def.; spec. sistemske družinske terapije

Trajanje: 2 – 4 pedagoške ure

Vsebina: Starši s svojimi odnosi vplivajo na zdrav razvoj otrok. Delež vpliva se spreminja in se giblje od 35 – 80%, odvisno od starosti otroka. Družino držijo skupaj trije temelji, tri vrste ljubezni: do samega sebe, do partnerja in do otroka. Otrok ne sme biti središče družine. Ljubezen do partnerja je in mora biti posesivna, mora biti izključujoča – moj partner, ki sem se mu predala in on meni. Ljubezen do otroka je separacijska, da se mu dovoli doživljati ljubezen tudi mimo meja starša, da ima svoj svet in svoje življenje. Ljubezen v pravem odnosu je hrana družine, če pa se neprava ljubezen deli z otrokom – pa ljubezen postaja strup za družino in za otroka.

Spoštovanje otroka in postavljanje meja spadata skupaj. Vzgoja z mejami otroku ustreza, kljub temu, da se jim upira. Le-te morajo biti realne, primerne starosti otroka in razumljive. Povedo, kakšne izbire so na voljo. Bolje je manj mej, a te naj bodo trdne. Mi, odrasli moramo biti dosledni. Ob jasnih mejah se počuti bolj varnega in svobodnega. Zavedati se moramo, da niso namenjena kaznovanju. Pri postavljanju meja nimamo recepta, imamo pa izziv za celo življenje.

Cilj: Udeleženci spoznavajo medsebojni vpliv družinskih članov in spoznajo, da so jasne meje pogoj za varno počutje in uspešnost naših otrok v življenju.

Vrednote in komunikacija v družini

 Predavateljica: Marija Marenk, prof.def.; spec. sistemske družinske terapije

Trajanje: 2 – 4 pedagoške ure

Vsebina: Ljubezen, ljubeče okolje ter enotnost staršev, to sta osnovna pogoja za dobro vzgojo. Pomenita, da imamo otroka radi in da smo pri vzgoji enotni. Partnerja si morata vzeti čas za usklajevanje (vsak zase, drug za drugega), tudi glede vzgojnih zahtev, pohval, graj. Kazen je potrebno vrniti in postaviti znotraj polja ljubezni. Z njo ne smemo prizadeti otrokove osebnosti, ga razvrednotiti. Kazen naj bo posledica kršitve dogovora, da ne dobimo nasprotno od želenega učinka. Otrok mora doživeti reakcijo odraslega, kadar ni ravnal sprejemljivo. Naučiti se mora sprejeti tudi del odgovornosti za posledice svojega ravnanja. Ko vzgajamo brez enega od elementov dobre vzgoje ali katerega od elementov pretirano poudarjamo, se to posledično izrazi v otrokovem vedenju.

Niso le besede, je odnos, je način socializacije, je govorica telesa, je okolje v katerem komuniciramo. Lahko je vzrok za nesporazume, konflikte, slabo počutje. Konflikti so sestavni del življenja in se jim ne moremo izogniti. Običajno jih doživljamo kot neprijetne. Pomembno je, da naredimo korak naprej. Gremo v pogajanje, dogovarjanje, iskanje skupnih ciljev, v reševanje, v skupno in osebno rast.

Cilj: Udeleženci razmišljajo o vrednotah, ki jih želijo prenesti na potomce in spoznavajo različne načine uspešne komunikacije.

Drugo

Predavanje za starše (dijake): Uporaba orodja Europass – pomoč učencu pri sestavi življenjepisa

Predavatelj: mag. Gregor Skumavc, prof. def.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Europass je vseevropska standardizirana oblika življenjepisa, ki jo prepozna večina delodajalcev in vsebuje vsa, za delodajalce pomembna področja, ki jih kandidat za zaposlitev predstavi. Spletna aplikacija (urejevalnik) življenjepisa je dostopna v 26 evropskih jeziku in v 33 evropskih državah in omogoča celovito osebno predstavitev v Sloveniji in tujini.

Cilj: Udeleženci spoznajo spletno mesto in spletno aplikacijo Europass in si na lastnem primeru oblikujejo življenjepis oz. zastavijo oris življenjepisa. Spoznajo tudi spletno mapo kompetenc, ki dopolnjuje vsebine Europass življenjepisa. Priporočamo, da udeleženci s seboj prinesejo USB ključek, kamor bodo shranili izdelek.

Deli to stran:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
Dostopnost